logo

Tuesday 26th of March 2019

Baza firm


Reklama
INTERCYZA - przedmałżeńska umowa majątkowa PDF Drukuj Email

Intercyza przedmalzenska    Na zawarcie umowy prawnej, regulującej podział majątku,  decyduje się coraz więcej osób zamierzających wstąpić w związek małżeński. Jest to intercyza czyli umowa przedmałżeńska, która musi być sporządzona przez notariusza, mieć formę aktu notarialnego i być potwierdzona podpisami obojga zainteresowanych i tylko wtedy posiada moc prawną. Taka umowa wiąże od momentu zawarcia ślubu. Zgodnie z art.51 "Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego" , intercyza przedmałżeńska daje prawo każdemu z  małżonków do zachowania majątku  nabytego przed ślubem,  jak i majątku nabytego później. Dysponuje nim i zarządza samodzielnie mąż i samodzielnie żona. Małżonkowie mogą w umowie zapisać, jakich czynności o charakterze majątkowym mogą dokonywać samodzielnie, a jakich wspólnie, jak każde z nich będzie odpowiadać za długi i z jakich majątków wierzyciel może ściągać dług, jak będą się rozliczać między sobą, gdyby ich małżeństwo ustało.Intercyza to dokument , którego treść  małżonkowie mogą w dowolnym czasie zmienić lub go rozwiązać. Wymaga to sporządzenia nowego aktu notarialnego. Umowa o rozdzielności majątkowej  może też być zawarta w trakcie trwania małżeństwa, jeśli małżonkowie nie chcą trwać w tzw. ustawowej wspólności majątkowej, która , według polskiego prawa, powstaje w chwili zawarcia małżeństwa i,  jeśli nie podpisali intercyzy.

Wspólność majątkowa obejmuje:

- majątek osobisty żony,

- majątek osobisty męża,

- majątek wspólny małżonków.

Do majątku wspólnego małżonków należą :

- wszelkie przedmioty nabyte czasie trwania małżeństwa,

- pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności prowadzonej przez małżonków,

- dochody przynoszone przez majątki osobiste małżonków, np. czynsz za wynajem mieszkania należącego tylko do żony lub tylko do męża, odsetki od lokaty pieniężnej na rachunku oszczędnościowym, którego właścicielem jest jedno z małżonków,

- środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego zarówno żony jak i męża.

Tak więc wspólnotę majątkową (majątek wspólny) stanowią przedmioty majątkowe,  nabyte w czasie jej trwania , przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Do majątku wspólnego nie wchodzą,  czyli nie mogą być objęte wspólnością majątkową przedmioty będące osobistym majątkiem każdego z małżonków. Pomocny w tym przypadku jest "Kodeks rodzinny i opiekuńczy" art.33.

Przedmiotami należącymi do osobistego majątku żony albo męża są:

1)przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2)przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba , że spadkodawca postanowił inaczej,

3)prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4)przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5)prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6)przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub  wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7)wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8)przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9)prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10)przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

     Zgodnie z art.47. paragraf 1. "Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego"  małżonkowie  mogą w umowie intercyzy wspólność ustawową rozszerzyć, ograniczyć, ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność z wyrównaniem dorobków.

1) rozszerzenie wspólności ustawowej - taka umowa obejmuje wspólnością ustawową(rozszerza majątek wspólny)o takie dobra, które z reguły należą do majątku osobistego każdego z małżonków,

2) ograniczenie wspólności ustawowej - zostaje ograniczona wspólność majątkowa o wskazane przez małżonków składniki majątku wspólnego,            np. motocykl marki X o numerze rejestracyjnym Y.

3) ustanowienie rozdzielności majątkowej przed zawarciem małżeństwa - wspólnota majątkowa w ogóle nie powstaje; istnieją dwa majątki: osobisty majątek żony i osobisty majątek męża(wszystkie przedmioty majątkowe nabyte przez każdego z przyszłych małżonków przed i po zawarciu małżeństwa należą do majątków osobistych każdego z nich),

4) ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków- jest ona możliwa dopiero po ustaniu rozdzielności majątkowej(tylko wtedy jest możliwość wyrównania dorobków każdego z małżonków); małżonek , który nie był w stanie powiększyć swego majątku ,bo , np. jego możliwości zarobkowania ograniczyła choroba, zajmował się  dziećmi,  może wyrównać swój dorobek z dorobkiem współmałżonka.

Wspólność majątkowa ustaje w następujących sytuacjach:

- następuje unieważnienie małżeństwa(wspólność ustaje w chwili uprawomocnienia się wyroku sądu),

- na skutek rozwodu małżonków(wspólność ustaje w chwili uprawomocnienia się wyroku sądu),

- następuje śmierć jednego z małżonków albo obojga małżonków.

Po ustaniu wspólności , np. z powodu separacji, rozwodu każdy z małżonków otrzymuje połowę zgromadzonego wspólnie majątku, chyba że w intercyzie określili , komu po ustaniu wspólności przypadnie większa część  majątku, np. żonie- 60%, mężowi- 40%.Jeśli któreś z małżonków wniesie o ustalenie udziałów, z uwzględnieniem stopnia udziału każdego z małżonków ,w powstawaniu majątku wspólnego, to sąd bierze wówczas także pod uwagę osobisty wkład pracy przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.Powodem wniesienia do sądu takiej sprawy może  być , np. uprawianie hazardu, gra na wyścigach jednego z małżonków.Od 2008 r .ustanowienia rozdzielności przez sąd może żądać wierzyciel. Art.52 paragraf 1a "Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego" mówi: Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni ,że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.         

        

SŁOWNICZEK: 

niezbywalny - taki , którego nie można nikomu odstąpić, sprzedać, przekazać(niezbywalne prawa)

wierzyciel - osoba fizyczna lub prawna uprawniona do żądania określonego świadczenia od dłużnika; osoba, u której ktoś zaciągnął dlug

wierzytelność - uprawnienie przysługujące wierzycielowi do domagania się od dłużnika spełnienia określonego świadczenia; suma pieniężna, przedmiot odpowiadający wartością tym świadczeniom 

przedmioty majątkowe - własność i inne prawa rzeczowe, np. użytkowanie wieczyste, służebność gruntowa, służebność drogi koniecznej    

 

Kto jest Online

Na stronach naszego serwisu przebywa teraz 42 gości 

Ankieta

Czym chciał(a) byś pojechać do ślubu ?
 

Copyright www.weselny-serwis.pl.